Εγγραφή Μέλους

Εγγραφή Μέλους

Με βάση τις αποφάσεις της Καταστατικής Συνέλευσης ημερ. 25/2/2020 για την εγγραφή νέου Μέλους στον ΣΑΙΕΕΚ, χρειάζεται η υποβολή των κάτωθι Πιστοποιητικών και πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Εταιρίας:

  1. Εταιρικό προφίλ και ιστοσελίδα της εταιρίας με έμφαση στις δραστηριότητες της εταιρείας στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό και συναφή προϊόντα.
  2. Η εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου – να υποβληθεί αντίγραφο του Πιστοποιητικού.
  3. Να έχει ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό – να υποβληθεί αντίγραφο του Πιστοποιητικού.
  4. Να διατηρεί έδρα στην Κύπρο με μόνιμο προσωπικό και εγκαταστάσεις για τις επαγγελματικές τις δραστηριότητες- να υποβληθεί αντίγραφο του Πιστοποιητικού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργαζόμενων της εταιρίας και Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.
  5. Να μην έχει καταδικαστεί για οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών της- να υποβληθεί ανάλογο Πιστοποιητικό
  6. Να υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής που έχει ο σύνδεσμός μας-να υπογράψει σχετικό αντίγραφο και μονογραφή σε κάθε σελίδα.

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα κατατεθούν στην επόμενη τακτική συνεδρία του Δ.Σ. το οποίο θα εγκρίνει την υποψηφιότητα εφόσον τηρούνται όλα τα πιο πάνω.

Σε αυτή την περίπτωση θα καταστείτε δόκιμο Μέλος για ένα χρόνο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα έχετε όλα τα δικαιώματα που έχει ένα Μέλος πλην του δικαιώματος ψήφου για ένα χρόνο.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό έντυπο για την Εγγραφή Μέλους όπου αναφέρεται και το τέλος Εγγραφής που ανέρχεται σε €150.00 (εφάπαξ) και της Ετήσιας Συνδρομής €300.00.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo