«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ &
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»
Last Updated: June 2021 Website Designed by: Bestnet Services Ltd

Αξιότιμοι επισκέπτες,

Σας καλωσορίζουμε στο νέο ιστότοπο του σωματείου ΣΑΙΕΕΚ. Πιο κάτω θα βρείτε κάποια ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης του ΣΑΙΕΕΚ.

Ο ΣΑΙΕΕΚ, “Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου”, ιδρύθηκε το 1999, με συμμετοχή 16 εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού. Σήμερα ο σύνδεσμος απαριθμεί 41 μέλη. Aπό το 2014 λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ.

Οι βασικοί σκοποί ίδρυσης του Συνδέσμου ήταν:

1.Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των αντιπροσώπων και διανομέων Ιατρικού, Αναλυτικού, Διαγνωστικού και άλλου συναφούς Επιστημονικού Εξοπλισμού και των σχετικών αναλωσίμων.

2.Η πρόοδος, ανάπτυξη και αναβάθμιση γενικά του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και ειδικότερα η παροχή στο καταναλωτή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. τα οποία όμως να συνάδουν με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές.

3.Η ηθική εξύψωση, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

4.Η ανάπτυξη κλίματος ίσης μεταχείρισης και ελεύθερου και υγιειούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.

5.Η οργανωμένη προώθηση των εκάστοτε καλώς νοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων και επίλυση προβλημάτων των μελών του Συνδέσμου.

6.Η ρύθμιση των σχέσεων και/ή δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των μελών.

7.Η υποβοήθηση των μελών δια την επίτευξη επαφής μετά διαφόρων Οργανισμών του Εξωτερικού δια την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων συναφών προς το επάγγελμα.

8.Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, όπου ήθελε κριθεί αναγκαίο ή βοηθητικό κατά τις περιστάσεις προς πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.

9.Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.

Στις 24 Ιουλίου 2014 ο Σύνδεσμος μετατράπηκε σε σωματείο “ΣΑΙΕΕΚ” με αριθμό μητρώου εγγραφής 4131 και αυτό ήταν το επιστέγασμα μιας διετούς προσπάθειας των μελών του ΔΣ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo